Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 11/06/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con mở lòng với Chúa và sự sống vĩnh cửu của Người trong Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa hôm nay. Ngài ban cho con sự sống dư đầy. “Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51). Con xin nhận lấy lời mời gọi trở thành “tấm bánh bẻ ra” cho anh chị em và lan truyền sự sống thần linh của Chúa với hết khả năng của mình, nhất là ngắm nhìn tha nhân theo cách Ngài vẫn dõi theo con. Con xin dâng trọn ngày hôm nay để phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể luôn là tấm bánh bẻ ra cho mọi người, và là khí cụ lòng thương xót cho toàn thế giới. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Open your heart to the Lord and to his eternal Life during the celebration of the Body and Blood of Christ at mass today. He gives you life in abundance. “Whoever eats this bread will live forever” (Jn 6:51). Accept the invitation to be ‘broken bread’ for your brothers and sisters and work to spread God’s divine life through all your abilities, especially by looking at others in the way God looks at you. Offer your day so that the EYM is always bread broken for others, being an instrument of compassion in the world. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con đang sống ngày hôm nay để vinh danh Chúa – Đấng đã hiến mạng vì nhân loại như thế nào? Chúa Giêsu mời gọi con hãy biết yêu thương với đôi mắt của chính con thông qua lời giảng dạy của ĐTC Phanxicô. Con đã nhìn vào đôi mắt của tha nhân hay nhìn đi chỗ khác? “Tôi không nhìn.” Chạm và nhìn vào thân xác Đức Giêsu, Đấng chịu đau khổ đang ngự trong anh chị em con, là một điều vô cùng quan trọng, và mang đến sự sống cho chính con. Sự thánh thiêng không phải được thêu dệt bằng một vài hành động anh hùng nhưng bằng rất nhiều tình yêu hàng ngày. Thánh Thể mang lại cho con thứ Tình Yêu mà con cần trao cho người khác mỗi ngày. Giờ đây, con xin tiếp tục cuộc hành trình của mình với Chúa Giêsu.

 

WITH JESUS DURING THE DAY

How are you living the Lord’s day who gave himself up for you? Jesus, through Pope Francis, invites you to love with your eyes too. Do you look the person whom you are helping in the eyes or do you look away? “I do not look.” Touching and looking at the flesh of Christ who suffers in our brothers and sisters is very important and gives us life. Holiness is not made of a few heroic acts but of a lot of daily love. The Eucharist will give you that Love that you need to give to others every day. Continue this journey with Jesus.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, khi một ngày kết thúc, con xin đến cảm tạ Cha. Con cảm ơn Chúa vì ân sủng Người ban dù con có phản bội thế nào. Xin Chúa thương thứ tha vì những lần con đón nhận Chúa một cách máy móc, mà không đi vào chiều sâu rằng Ngài là Bánh Hằng Sống. Xin cho con cảm nếm Người để con trở nên tấm bánh bẻ ra cho anh chị em. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the day ends, Lord, I come to thank you. For the grace to stay by my side despite my betrayals, thank you Lord. For the times that I received you only mechanically, without going into the depth that You are the Bread of my life, forgive me Lord. Give me the taste of You, so that I may also be broken bread for others. Hail Mary.