Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 11/10/2022
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con đang đón chào một ngày mới với Ngài. Con cảm thấy mình như người Pha-ri-sêu đầy thành kiến, người được Cha tỏ rõ tình thương vô hạn, không để họ chìm trong những phong tục khép kín của mình mà mở rộng đôi mắt với lòng trắc ẩn. “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” (Lc 11,37-41) Đây là cách mà Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, đấng Giáo hội mừng kính hôm nay, cũng đã khuyến khích khi triệu tập Công đồng Vatican II: “Tôi muốn mở các cửa sổ của Giáo hội để chúng ta có thể nhìn ra bên ngoài, và để từ bên ngoài chúng ta có thể nhìn thấy bên trong.” Lạy Cha, xin giúp con trở thành một Giáo hội mở rộng cho tất cả mọi người, sẵn sàng phục vụ sứ mạng tình thương của Cha. Lạy Cha chúng con

 

WITH JESUS IN THE MORNING

I start this new day with you Lord. I feel like the Pharisee with his prejudices, to whom you show your infinite compassion not leaving him submerged in his closed customs but opening his eyes to compassion. “But as to what is within, give alms, and behold, everything will be clean for you.” (Lk 11: 37-41). This is how Pope John XXIII, whose feast we celebrate today, also exhorted when convening the Second Vatican Council: “I want to open the windows of the Church so that we can see outside and so that from outside we can see inside.” Lord, grant us to be a Church open to all, available to your mission of compassion. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong lúc nghỉ ngơi giữa ngày, con suy ngẫm về sự dấn thân của mình trong sứ vụ hàng ngày. Con có sẵn sàng cho những người đã chia sẻ bản thân họ với mình không? Con có cởi lòng để gặp gỡ những người khác ở nơi họ đang ở không? Con phản tỉnh dưới ánh sáng của Bước 8, Đường Con Tim: “Trong Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của ĐGH, chúng ta được mời gọi tham gia một sứ mạng thương xót dành cho thế giới, (…). Điều này có nghĩa là bỏ đi những tấm khiên và phá bỏ những bức tường của chúng ta, hầu thoát ra khỏi sự thờ ơ và bước vào một nền văn hóa gặp gỡ.” Với ý hướng làm cho bản thân trở nên sẵn lòng hơn, con bắt đầu lại ngày sống của mình với những nhân đức này trong tâm trí.

 

WITH JESUS DURING THE DAY

In a moment of rest, I meditate on my availability in my daily mission. Was I available to those who shared themselves to me? Did I open myself to meeting others where they were? I reflect in the light of step 8 of the Way of the Heart: “In the Pope’s Worldwide Prayer Network we are invited to a mission of compassion for the world, (…). This means dropping our shields and tearing down our walls to get out of indifference and enter a culture of encounter.” With the intention to make myself more available, I relaunch my day with these virtues in mind.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm lại bình yên trong tâm hồn và khép lại ngày sống của mình. Ngày hôm nay của con như thế nào? Đâu là cách mà con đã sống qua những cuộc gặp gỡ và những sự kiện mình trải qua? Cuộc sống hàng ngày của con là nơi gặp gỡ Thiên Chúa và anh chị em của mình. Đó là bàn thờ để dâng hiến bản thân và lao tác cho Nước Trời. Con có cố gắng tôn trọng, hiền hòa và nhẫn nại với những người con gặp hôm nay không? Con đã cầu nguyện với ý nguyện trong tháng chưa? Xin Cha tha thứ cho con với những việc con có thể làm tốt hơn, và đặt ra quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria.…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find your inner calm and close out your day. How was it? How did you live through the encounters and events you experienced? Your daily life is the place of encounter with God and your brothers. It is the altar to offer yourself and work for the Kingdom. Did you try to be respectful, merciful, and meek with those you met today? Did you take into account the prayer intention of the month? Ask forgiveness for what you could do better and make a resolution for tomorrow. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao