[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 14-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Ngày nay, ‘văn hóa vứt bỏ’ đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nơi những thứ không phục vụ cho một mục đích nào đó đều bị loại bỏ. Người trẻ bị loại trừ vì họ không có công ăn việc làm, để rồi tương lai của một dân tộc cũng bị loại bỏ, vì chính người trẻ là đại diện cho tương lai của một dân tộc.” (ĐGH Phanxicô) Cha ơi, con bắt đầu ngày sống hôm nay bằng việc dâng lên niềm vui cùng những khó khăn của con, để cầu xin cho mỗi quốc gia biết thực hiện các biện pháp cần thiết để đưa tương lai của các người trẻ, đặc biệt là những bạn đang gặp nhiều đau khổ, thành ưu tiên hàng đầu. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
“The ‘throwaway culture’ is strong today, where everything that does not serve a purpose is discarded. Young people are discarded because they have no job. But then the future of a people is discarded, because young people represent the future of a people.”(Pope Francis) Start your day offering your joys and struggles that every country take the measures necessary to prioritize the future of the very young, especially those who are suffering. Our Father…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Các nhà nhân chủng học và tâm lý học cảnh báo chúng ta về hai nhu cầu cơ bản của con người. Một mặt là nhu cầu thuộc về, tức là kinh nghiệm được thuộc về một điều gì đó to lớn hơn, một điều mang lại căn tính riêng. Mặt khác là nhu cầu về quyền tự chủ và tự do quyết định. Cả hai nhu cầu này tạo nên một sự căng thẳng lành mạnh mà chúng ta phải học cách cân bằng: thuộc về và tự do.
Hôm nay, bạn có thể khuyến khích ai đó thuộc về gia đình này, là Giáo Hội, và thuộc về Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng không?
WITH JESUS DURING A DAY
Anthropologists and psychologists warn us about two basic needs of every person. On the one hand, there is the need to belong, the experience of belonging to something greater that gives identity. On the other, there is the need of autonomy and freedom of decision. Both needs form a healthy tension that we must learn to balance: belonging and freedom. Can you encourage someone today to belong to this family that is the Church, and to the Pope’s Worldwide Prayer Network?
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào lúc cuối ngày, con đi vào thinh lặng nơi tâm trí và cõi lòng mình. Con đang cảm thấy như thế nào? Con có biết ơn về điều gì không?
Con hồi tâm nhìn lại ngày sống và tìm ra những khoảnh khắc mà con đã cư xử với lòng biết ơn, nhân ái, tích cực, hân hoan và trắc ẩn. Các cuộc đối thoại của con với tha nhân ra sao? Chúa ơi, xin tạ ơn Ngài vì những lần con được trở nên như một người xây dựng hoà bình. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Recover the stillness in your heart and calm your mind. How are you doing right now? What are you grateful for? Collect your attitudes throughout the day and discover the moments in which you have acted with gratitude, benevolence, positivity, joy and mercy. How have your conversations been? Give thanks to God for the times when you were a peacemaker. Hail Mary…
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.