Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 15/06/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Một ngày mới tỏa rạng cùng với hồng ân của Thiên Chúa đồng hành với con. Con nhận lấy lời mời gọi của Ngài. “Hãy đi làm hòa với anh em trước đã” (Mt 5, 20-26). Có ai đó mà con không muốn yêu thương hay tiếp xúc với họ hay không? Con chiêm ngắm từ khởi đầu đến tận cùng của thế giới này, với hết thảy sự sống và sự chết, và nhận ra sự hiện diện của con nơi mỗi điều ấy. Con tự hỏi chính mình: trong chương trình nhân đạo hay phi nhân đạo nơi con thường xuyên ở đó, con đã làm được điều gì? Con có thể làm gì? Con nên làm gì cho Đức Kitô? Con nài xin ơn lành của Chúa giúp con có thể gieo rắc sự hòa giải trong thế giới đau khổ có thể hành hạ những ai ở trong nó. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

A new day dawns, and with it, the grace of God that accompanies you. Recieve the invitation from his word. “Go first and be reconciled with your brother” (Mt 5:20-26). Is there someone who you do not want to love or deal with? Contemplate the beginnings and ends of this world, those of life and those of death and recognize your participation in each one. Ask yourself: in the process of humanizing or dehumanizing the places I frequent, what have I done? What can I do? What should I do for Christ? Ask for this grace, so you can sow reconciliation in this heartbroken world that can torture those in it. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con dành một chút nghỉ ngơi trong ngày để nhìn lại ý định của mình. Thế giới này cần một trái tim yêu thương, và con có thể đóng góp phần mình. ĐGH Phanxicô nói với chúng ra rằng trong những mối quan hệ “Thiên Chúa dạy chúng ta một chủ nghĩa thực tại lành mạnh. Nhiều lần con không thể tìm thấy sự hoàn hảo, nhưng ít nhất thấy được điều con có thể, tìm được một sự đồng thuận.” Con có thực hành chủ nghĩa hiện thực lành mạnh này không? Hãy nhớ rằng chiến tranh bắt đầu bởi vì một sự bất đồng giữa anh chị em. Xin cho con biết làm những điều con có thể làm, cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break from your day to review your purpose in it. The world needs a loving heart and you can contribute yours. Pope Francis tells us that in relationships “the Lord teaches us a healthy realism. Many times you cannot reach perfection, but at least do what you can, reach an agreement.” Do you practice this healthy realism? Remember that wars begin because of disagreements among our brothers and sisters. Do what you can to make this world a better place.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con dâng lời cảm tạ Chúa về một ngày nữa con được sống với Ngài. Trong ánh sáng của Tin Mừng, con tự hỏi: hôm nay con đã nóng nảy với những ai, hay con đã cãi cọ đối đầu với ai? Xin Chúa tha thứ và chữa lành cho sự ích kỷ và kiêu ngạo của con. Con tạ ơn Chúa về “những từ khóa” về không nóng giận và tha thứ của Ngài. Ngày mai, con muốn tiếp cận một người mà con không chơi cùng. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

I give thanks for one more day with you, Lord. In the light of the Gospel, I ask myself: with whom have I lost my temper today, or with whom have I fought? Forgive and heal, Lord, my jealousy and my pride. Thank you for these “key words” of yours of not being angry and forgiving. Tomorrow, I want to reach out to someone with whom I do not get along. Hail Mary.