Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 15-11

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-11

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Khởi đầu ngày mới này, con tạ ơn Chúa vì cuộc sống của con. “Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.” (Lc 17,33) Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, cho con lớn lên với sự nhạy bén, nhận biết rằng những nỗ lực của con có thể sinh hoa lợi cho mọi người hơn nữa. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng Chúa những khát vọng này, để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hòang. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE MORNING
As I begin this day, I thank you, Lord, for my life. “Whoever seeks to save his life will lose it; whoever loses it will save it.” (Luke 17:33) Help me, Lord Jesus, to be always available to help others. Help me to grow in sensitivity, knowing that often the efforts I make could be more in favor of others. Through Mary’s intercession, I offer you this desire, praying for the intentions of Pope Francis for this month. Hail Mary…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Qua nhiều năm, chúng ta tích lũy được sự khôn ngoan cùng kinh nghiệm từ cuộc sống. Không có gì là bất biến trên đời này, mọi thứ đều sẽ già đi, kể cả cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên, không giống như cơ thể, điều có thể triển nở và nhận được ánh sáng vinh quang mới, đó chính là đức tin của chúng ta. Xin cho đức tin đó soi sáng những năm sắp tới để con phản chiếu ngày càng nhiều hơn niềm vui sống trong Chúa Kitô và tình yêu mà Ngài đã hun đúc nơi tim con.
WITH JESUS DURING A DAY
Over the years we accumulate experience and wisdom of life. Nothing is constant on this earth and everything grows older, including our own body. However, unlike the body, what can expand and gain a new luster is our faith! May it shine through the coming years so that I may reflect more and more the joy of living in Christ and the love that he radiates in my heart.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào lúc kết thúc ngày sống, con nhận ra cách Chúa nhìn con và chờ đợi con. Con đã sống ngày hôm nay ra sao? Con có nhớ rằng Chúa đồng hành với con trong mọi hoạt động và công việc không? Con có dành thời gian để cầu nguyện? Con có trò chuyện với Chúa trong các công việc của con không? Con biết ơn về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống con và con nâng tâm hồn lên thiên đàng trong suốt ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời….
WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of the day I notice how God looks at me and waits for me. How did I live today? Did I remember that God accompanied me in all activities and tasks? Did I spend time in prayer? Did I talk to the Lord during my assignments? I am grateful for the presence of God in my life and I propose to raise my heart to heaven throughout tomorrow. Our Father…
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.