Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 16/07/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Lạy Thiên Chúa, con xin tạ ơn Ngài đã gạt bỏ sự yếu đuối của con mà cho con được hiểu biết những mầu nhiệm của Chúa Cha. “Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu” (Mt 13, 23) Con muốn là mảnh đất tốt nhận lấy hạt giống là Lời Chúa và từ đó nảy mầm và sinh nhiều hoa trái. “Mỗi lần chúng ta nhận lãnh Bánh hằng sống, Chúa Giêsu đến ban ý nghĩa mới cho sự yếu đuối của chúng ta ” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, bằng việc dâng lên Người ngày sống hôm nay, con cầu xin Bí tích Thánh Thể biến đổi những mối tương quan của con và mở lòng để con được gặp gỡ Chúa. Lạy Cha chúng con

 

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank you, Lord, because you allow me, despite my frailties, to understand the mysteries of the Father. “But the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it” (Mt 13:23) I want to be that good land that receives the seed, and from which it sprouts and bears much fruit. “Every time we receive the Bread of Life, Jesus comes to give new meaning to our weaknesses” (Pope Francis). By offering you this day, Father, I ask that the Eucharist transform my relationships and open me up to meet you. Our Father..

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Bí tích Thánh Thể chữa lành bởi Thánh Thể hiệp nhất chúng ta với Chúa Giêsu. Bí tích Thánh Thể làm cho chúng ta đồng hóa với đời sống của Người, với khả năng bẻ ra và trao bao ban chính Mình Máu Người cho những anh chị em. Bí tích Thánh Thể mang lại cho chúng ta lòng can đảm bước ra khỏi chính mình và hỗ trợ bản thân chúng ta trong tình huynh đệ với người khác (ĐGH Phanxicô). Trong giây phút dừng lại giữa ngày sống này, con cầu xin Chúa, lạy Thiên Chúa, xin giúp con nên mảnh đất chào đón và gieo xuống những hạt giống của tình yêu và lòng bác ái, chính là chào đón và đón nhận những anh chị em mình mà không ngoại lệ ai. Chính bởi chào đón họ là con chào đón chính Chúa. Bởi đón nhận họ là con cũng đón nhận Chúa.

 

WITH JESUS DURING THE DAY

The Eucharist heals because it unites us with Jesus. It makes us assimilate to His way of life, His ability to break and give himself to His brothers and sisters. It gives us the courage to get out of ourselves and to support ourselves with love in the frailties of others (Pope Francis). In the pause of this day, I beg you, Lord, to help me to be the land that welcomes and sows the seeds of love and charity, that welcomes and receives it’s brothers and sisters without exception. Because, by welcoming them, it is You that I welcome. By receiving them, I also receive you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con tạ ơn Chúa về tất cả mọi ơn lành con đã nhận lãnh. Hôm nay trái tim của con có cùng nhịp đập với trái tim của Người hay không? Liệu con đã cảm thông và xót thương người khác chưa? Con có trở nên tấm bánh bẻ ra cho người khác chưa? Con có đặt tâm đến những trở ngại, khó khăn của các anh chị em khác không? Hay con lại chỉ tập trung vào chính bản thân mình, vào suy nghĩ và ý kiến của riêng mình thôi? Xin Chúa tha thứ cho con về sự thiếu chú ý đến những chi tiết này. Lạy Chúa, ước gì ngày mai con biết nhạy cảm hơn trước những nhu cầu của anh chị em, để con có thể sống phục vụ tốt hơn. Xin Chúa giúp con nuôi sống người khác bằng chính cuộc sống của mình. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

I thank you, Lord, for all the graces I have received. Show me if my heart adjusted to yours today and if I have been compassionate and merciful to others. Tell me, Lord, if I have been like the Lord’s Eucharist for others. Did I pay attention to the difficulties and problems of my brothers and sistes, or was I focused on myself, on my thoughts and ideas? Forgive me for my lack of attention to those details. Tomorrow I want to be more aware to better serve others. Help me feed others with my life. Hail Mary.