Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 19/07/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

“Không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho” (Mt 11,25-27). Lạy Chúa, con xin phó thác trong tay Ngài. Con xin dâng ngày sống cùng mọi sự con được ban tặng lên Ngài. Xin giúp con biết yêu như Chúa yêu, biết tha thứ như Chúa thứ tha, biết an ủi như Chúa ủi an, nhưng trên hết là biết đặt mầu nhiệm Thánh Thể làm trung tâm đời sống của con. Bởi đó, con có thể nhìn thấy Chúa trong mọi người con gặp hôm nay và biết khiêm tốn đủ để lắng nghe và trân trọng những gì người khác mang đến cho mình. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son and the one to whom the Son wants to reveal him (Mt 11:25-27). Father, I want to place myself in your hands. Put this day in your hands, with everything that is made of you. Help me to love as you love, to forgive as you forgive, to comfort as you comfort, but above all to put the Eucharist at the center of my life: to be able to see you in every person I meet today and to be humble enough to listen and better appreciate what others have to offer me. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Vào lúc giữa ngày, con đứng trước nhan Chúa. Con nhìn lại những điều mình đã làm được cho đến giờ phút này. Con cùng với Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của ĐGH cầu nguyện cho việc sống mầu nhiệm Thánh Thể. “Thánh Thể là tổng hợp toàn vẹn sự hiện hữu của Chúa Giêsu” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa Giêsu, qua thân xác Người được hiến tế vì chúng con, xin tuôn đổ lòng thương xót và tình yêu của Chúa trên con để con luôn được đổi mới trong đời sống và qua cách sống của con với Chúa và với anh em mình. Lạy Mẹ Maria, xin cầu bầu cho chúng con.

 

WITH JESUS DURING THE DAY

In the middle of the day, I stand before you, Lord. What have I done well so far? I join the Pope’s Worldwide Prayer Network to pray for a Eucharistic life. “The Eucharist is the synthesis of the entire existence of Jesus” (Pope Francis). Lord Jesus, through your body delivered for us, pour out your mercy and your love on me so that it may always renew me in my life and in my way of being with you and with my brothers. Oh Mary, our Mother, pray for us.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con gác lại các hoạt động để dành thời gian ở với Chúa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài đã ở bên và cùng con trải qua ngày sống hôm nay. Con kết thúc ngày sống và nhìn lại các hoạt động của mình dưới ánh nhìn của Ngài. Chúa đã hy sinh chịu chết để chuộc tội cho nhân loại. Con có thể tha thứ như Ngài đã tha thứ không? Lạy Chúa, xin giúp con tránh xa khuynh hướng giữ mối hận thù trong lòng và biết học cách đón nhận anh chị em của mình như họ là để sống trọn vẹn mầu nhiệm Thánh Thể. Nếu hôm nay con chưa tha thứ được, xin Ngài giúp con vào ngày mai. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

I leave my activities to spend time with you, Lord. Thank you for being here and for what I have experienced today. I want to close the day in the light of your gaze that shows me my actions. You became the Eucharist for the forgiveness of our sins. Can I say that I forgive as you forgive? I tend hold grudges. But I want to welcome my brothers and sisters as you do, to live fully a Eucharistic life. If I couldn’t forgive today, help me to tomorrow. Thank you! Hail Mary.