[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 19-12

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Với niềm tin tưởng chắc chắn rằng Thiên Chúa ở cùng bạn và lắng nghe lời bạn nguyện cầu, hãy bắt đầu ngày với mới tâm tình tạ ơn. “Toàn thể Giáo Hội mong muốn lắng nghe người trẻ: tâm tư suy nghĩ của họ, cảm xúc của họ, những điều họ mong muốn, những điều họ lên án và cả những điều họ hối tiếc. Giáo Hội cần nhiều mùa xuân hơn nữa, và mùa xuân chính là mùa của người trẻ.” (ĐGH Phanxicô) Hãy chuẩn bị cho ngày sống mới với thái độ lắng nghe, và xin dâng công việc hôm nay để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
With the certainty that God is with you and hears your prayers, start this day in thanksgiving. “The whole Church wants to listen to young people: what they think, what they feel, what they want, what they criticize or what they regret. The Church needs even more spring, and spring is the season of young people.” (Pope Francis) Prepare to live your day in an attitude of listening and offer your work for the intention of Pope Francis. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Hãy tạm ngừng các công việc của bạn trong giây lát, để hòa mình hơn với Thánh Tâm Chúa Giê su, đón nhận những thách đố mà Giáo Hội đặt ra thông qua Đức Giáo Hoàng. Đừng ngăn cản mối dây liên kết với Thánh Tâm Chúa Giêsu, một mối tương quan cá vị và duy nhất. Hãy nghĩ đó là một mối tương quan với trái tim của Chúa Giêsu để “cả thế giới biết đến” ngang qua cuộc đời của bạn.
WITH JESUS DURING A DAY
Stop your activities of the day for a moment, in order to be more at tune with the Sacred Heart of Jesus, embracing the challenges proposed by the Church through the Pope. Do not restrain your relationship with the Heart of Jesus to an intimate and only private relationship. Think of it as a personal relationship with the Heart of Jesus that “makes the world known” through your life.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Tạm dừng lại những công việc bạn đang làm vào lúc cuối ngày này. Bạn biết ơn về điều gì? Bạn muốn dâng gì lên Thiên Chúa? Bạn cần gì? Hãy lưu tâm đến những gì bạn đã học được, một sự thiện ý bạn đã nhận được hay một sự giúp đỡ bạn có thể cho đi. Tạ ơn Chúa vì những người đã hiện diện trong giây phút đó và cầu nguyện cho họ. Hãy sẵn sàng để sống với niềm vui của ngày mới vào ngày mai! Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Pause what you are doing at the end the day. What are you grateful for? What do you want to offer to God? What do you need? Take note of something you have learned, a favor you have received or assistance you have been able to give. Thank God for the people who were in those moments and pray for them. Get ready to live joyfully a new day tomorrow! Hail Mary…
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.