Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22/07/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

“Tôi đã thấy Chúa!” (Ga 20,18). Với lời loan báo tuyệt vời này của Thánh Maria Mađalêna, Tông Đồ của Các Tông Đồ, con bắt đầu một ngày mới. Cảm tạ Chúa vì hơi thở của sự sống, và những cơ hội con sẽ có để gặp Chúa. Trong tháng 7 này, Chúa mời con gặp Ngài trong Bí Tích Thánh Thể. Lạy Chúa, xin giúp con biết noi theo gương Thánh Maria Mađalêna, gặp Chúa và thông báo về Chúa cho những người xung quanh con. Cùng với tất cả các đoàn thể trong Hội Thánh có lòng sùng kính Thánh Thể cách đặc biệt, con phó thác ngày hôm nay của con cho Chúa. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

“I have seen the Lord!” (Jn 20:18). It is with this beautiful announcement from Mary Magdalene, the Apostle of the Apostles, that I begin my day. Thank you Lord for the breath of life and the opportunities I will have to meet you. In this month of July, you invite us to meet you in your Most Blessed Sacrament. Grant me, Lord, as Mary Magdalene did to meet you and announce you around me. Together with all the church groups that have a special devotion to the Blessed Sacrament, I entrust my day to you. Our Father

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con rất vui khi được nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi giữa ngày không chỉ giúp con phục hồi bản thân về mặt thể chất mà còn cho con được tái tạo về mặt tinh thần bằng cách học hỏi từ ĐTC, người đã nói với chúng con: “Ký ức là sự sống kết hợp chúng ta với Chúa và với người khác, nhưng nó có thể thất bại. Giờ đây, ký ức này không chỉ bao gồm lời nói hay cử chỉ, những thứ cũng có thể bị lãng quên, nhưng là của một Lương Thực mà người ta cảm nhận được hương vị, chính là một Tấm Bánh, mà có Chúa hiện diện ở đó, sống động và chân thực, với tất cả hương vị tình yêu của Ngài” (Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, 14/06/2020). Sáng danh…

 

WITH JESUS DURING THE DAY

I am excited to take a break. A break in the middle of the day not only rebuilds myself physically, but it also allows me to rebuild myself spiritually by being at the school of the Holy Father who tells us: “Memory is the life that unites us to God and to others, but it can fail. Now, this memory does not consist only of words or signs, which can also be subject to forgetting, but of a Food whose flavor one perceives, a Bread in which He is there, alive and true, with all the flavor of his love. (Homily of June 14, 2020 on the feast of the Most Blessed Sacrament of the Body and Blood of Jesus). Glory be to the Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con dành thời gian cuối ngày để kết thúc ngày sống cùng với Chúa. Con đã thấy Chúa hôm nay! Có những nơi, những con người, những sự kiện đã nói với con về Chúa, về sự hiện diện thường xuyên của Ngài trong hôm nay. Con cảm ơn Chúa vì điều đó. Xin đừng cho phép con khóc trước cửa mộ, nơi có tất cả những gì ngăn cách con với anh em, những bế tắc, giận dữ, ích kỷ của con. Xin sai con đi vào ngày mai để thông báo rằng con đã gặp Chúa, và Chúa đã nói với con rằng Ngài sẽ luôn tìm thấy con ở đó, trong cuộc sống hàng ngày của con, Chúa hiện diện ở mọi nơi con sống. Cảm tạ Chúa vì hôm nay, lạy Chúa! Con xin phó dâng cho Chúa thời gian nghỉ ngơi của con. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

I take a moment to close my day with you, Lord. I have seen you today! There are places, people, events that told me about you, about your constant presence on this day. I thank you for them. Don’t allow me to stay crying at the door of the grave, where everything that keeps me from my brothers and you, my lockdowns, my anger, my selfishness. Send me tomorrow to announce that I have seen you and that you have told me that you will always find us there in our daily lives, incarnated in everything I live. Thank you for the day, Lord! I offer you my rest time. Hail Mary.