Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 26/06/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con hãy khởi đầu ngày mới với Trái tim của Chúa Kitô. Con có muốn cảm ơn điều gì hoặc ai đó không? Ngài có lời với con hôm nay: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em” (Mt 7,1-5). Con đã nhìn ngắm tha nhân như thế nào? Con có sử dụng ánh nhìn từ bi của Chúa Giêsu không? Con xin ơn Chúa Thánh Thần để nhận biết những phán xét nơi con, và xin Chúa cho ngày hôm nay con biết nhìn tha nhân như chính Thiên Chúa nhìn họ. Đây sẽ là lời cầu nguyện tốt nhất để tập trung vào ngày hôm nay theo ý chỉ của tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start your day with the Heart of Christ. What or who do you want to thank? He has a word for you today: “Stop judging, that you may not be judged. For as you judge, so will you be judged, and the measure with which you measure will be measured out to you” (Mt 7:1-5). How do you look at your neighbor? Do you use the compassionate look of Jesus? Ask the Spirit to become aware of your judgments, and ask for today to look at others as God himself looks at them. This will be the best prayer to focus on this day with this month’s intention. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi giữa bộn bề công việc trong ngày. Con phản ứng thế nào khi người khác nói với con những điều con không thích? ĐTC Phanxicô trao chìa khóa để lắng nghe. Tốt hơn là “lắng nghe bằng đôi tai của trái tim. Lắng nghe, trong sâu thẳm, là một chiều kích của tình yêu.” Con đã bao giờ nghĩ đến điều này chưa? Thưởng thức những câu chữ này, để con thấm đượm mọi điều có thể rút ra được từ nó. Nếu con bước vào trái tim của tha nhân bằng sự lắng nghe của mình, con sẽ thấy các mối quan hệ của mình thay đổi tốt đẹp ra sao. Con cầu xin ân sủng nơi Thiên Chúa trước khi tiếp tục ngày sống hôm nay.

WITH JESUS IN THE DAY

Find a quiet place to rest from the business of your day. How do you react when others tell you things you don’t like? Pope Francis gives us a key to listening. It is better to “listen with the ears of the heart. Listening, deep down, is a dimension of love.” Have you ever thought of this? Savor these words to get everything out of them that you can. If you enter into your brother’s and sister’s heart with your listening, you will see how your relationships change for the better. Ask for this grace before continuing on today.

 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con đặt mình dưới cái nhìn của Chúa, Đấng tiếp tục ở với con. Đêm nay, con hãy cố gắng nhận ra những trở ngại ngăn cản con không hoàn toàn là chính mình, và con xin Chúa ban ơn giải thoát con khỏi chúng và tha thứ cho con. Con muốn hoàn toàn là con người, là con. Con cảm ơn Ngài vì tình yêu và lòng thương xót của Ngài – Ngài đã chấp nhận và chào đón những thiếu sót của con, và vì Tình yêu Ngài bao trùm chúng. Con quyết tâm sử dụng cùng một sự đo lường tha thứ với tha nhân và chấp nhận việc mà Chúa đã sử dụng nơi con. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

I place myself under the gaze of the Lord who continues to be with me. Tonight, I try to recognize the obstacles that prevent me from being fully myself, and I ask the Lord for the grace to free me from them and to forgive me. I want to be fully human, to be me. I thank you for your love and your mercy that accept and welcome my shortcomings and for your Love that embraces them. I make the resolution to use with my brothers and sisters the same measure of forgiveness and acceptance that the Lord uses with me. Hail Mary.