TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/10/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

            Bước ra khỏi chính mình
Con bắt đầu ngày mới với lòng đầy biết ơn và dâng lên Chúa ngày sống của con, hiệp cùng ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô. “Bước theo Chúa Giêsu tức là bước vào một cuộc sống trong Thần Khí. Là rời xa bờ và đến chỗ nước sâu, là rời bỏ nơi quen thuộc mà đến nơi xa lạ, bỏ lại sự ổn định mà đến với những thay đổi; cuộc sống là một hành trình, luôn di chuyển. ‘Hãy theo Thầy! Đến đâu?’” (Bước 6, Đường Con Tim). Trong hành trình Hiệp Hành này, Giáo hội cởi mở đón nhận Thần Khí của Chúa Thánh Thần, thoát ra khỏi chính mình, ra khỏi nỗi sợ hãi của mình và cởi mở với thế giới để truyền giáo bằng Tin Mừng. Con có thường khép kín bản thân mình không? Con có làm thinh trước tiếng gọi của Đấng đang mời gọi con không? Con đang im lặng trước lời mời gọi nào của Chúa? Điều gì đang giữ con lại? Con có thể đáp lại lời mời gọi cá vị này như thế nào?

WITH JESUS IN THE MORNING

            Going out of oneself
Start the day with a grateful heart and make your daily offering for the Pope’s prayer intention. “To follow Jesus is to enter into the life of the Spirit. It is to leave the harbor to move into deep waters, to exchange security for the unknown, stability for movement; life is movement.” “Follow me, Where to?” (Step 6, The Way of the Heart). In this synodal journey, the Church is open to the breath of the Spirit, to come out of herself, out of her fears, and open herself to the world to evangelize with the Gospel. Am often closed in on myself? Do I silence the voice of the master who calls me? What is the call of God that I am silencing? What is holding me back? How can I respond to this personal call?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

            Dấu chỉ của thời đại
(Lc 12, 54-59) Đôi khi con lắp đầy bản thân với vô vàn thông tin mà không biết cách đọc những dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Xin cho con đừng bị xâm chiếm và bỏ lỡ một “dấu chỉ thời đại” mời gọi con ra khỏi chính mình và hiến thân cho nhân loại. Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy trong những dấu hiệu về sự hiện diện của Chúa khiến con thức tỉnh và dấn thân cho Giáo hội của Chúa.

WITH JESUS DURING THE DAY

            Signs of the times
(Lk 12:54-59) Sometimes we fill ourselves with information and do not know how to read the signs of the Lord’s presence in our lives. Let us not be invaded and miss a “sign of the times” which calls us to go out of ourselves and give ourselves to humanity. Lord, may I see in these signs your presence that leads me to awaken and commit myself to your Church

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

            Con dành giây phút cuối cùng trong ngày để xoa dịu trái tim mình. Cảm tạ Chúa vì tình yêu và lòng thương xót của Ngài dành cho con. Xin Chúa giúp con có một trái tim biết cho đi và nhận ra những gì Thánh Thần Chúa chỉ ra như trong Thánh Vịnh 118, “Dạy con lòng tốt, sự khôn ngoan và kiến ​​​​thức vì con hằng tin tưởng vào mệnh lệnh của Người.”Con xin dâng lên Chúa sự sẵn sàng cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

            Take this last moment of the day to calm your heart. Thank the Lord for his love and mercy. Ask him to help you to have a heart that knows how to give and discern what his Spirit indicates as in Psalm 118, “Teach me kindness, wisdom and knowledge for I trust in your commands.” Offer your service for tomorrow. Hail Mary.