Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 28.03.2022


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới với lời của tiên tri Isaia: “Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa” (Is 65,17). Những lời hy vọng nói với chúng ta về quyền năng sáng tạo và tái tạo của Thiên Chúa! Lạy Chúa, chúng con phó thác Giáo hội cho Ngài trong thời gian diễn ra Thượng Hội Đồng này: xin Ngài tái tạo để biến nó thành một vùng đất mới! Con xin dâng Chúa ngày sống và hiệp cùng toàn thể Mạng lưới cầu nguyện của ĐGH để xin Chúa cho chúng con biết đặt mình vào việc phục vụ đời sống qua lời cầu nguyện và dấn thân xã hội. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

We begin our day with the words of the prophet Isaiah: “I will create a new heaven and a new earth. The past will no longer be remembered, it will no longer come to mind” (Is 65:17). Words of hope that speak to us of God’s power of creation and re-creation! We entrust our Church to him in this time of synodal process: may he recreate it to make it a new land! I offer you my day, Lord, and I pray to you with all the Pope’s Prayer Network so that we Christians know how to place ourselves at the service of life through prayer and social commitment. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Mỗi khi chúng con cảm thấy kinh ngạc trước những tiến bộ khoa học, choáng ngợp bởi những cuộc tranh luận về đạo đức sinh học, lo lắng về tương lai của con người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất … Xin cho chúng con biết hướng lòng lên Chúa, hầu có thể tìm được ánh sáng giúp chúng con phân định và rút ra được lòng bác ái cho phép chúng con lắng nghe từng người một.

WITH JESUS DURING THE DAY

When we feel overwhelmed by scientific advances, when we are overwhelmed by debates on bioethics, when we are worried about the future of human beings and especially the most vulnerable… may we know how to turn to you, Lord, to find the light that helps to discern and to draw the charity that allows us to listen to each one.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dừng lại một ngày sống hối hả và bận rộn để an tĩnh tâm hồn. Đâu là điều khiến con phải tạ ơn Chúa? Khoảnh khắc nào mà con nhớ là đáng chú ý nhất trong ngày? Liệu con có mong rằng nó khác đi không? Con xin Chúa giúp để sống tốt thử thách quan trọng nhất mà con sẽ gặp vào ngày mai. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

I stop the hustle and bustle of the day and calm myself. What do I have to thank God for? What moment do I remember as the most significant of the day? Do I wish it had been different? I ask for help to live well the most important challenge I will have tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao