Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 28.04.2022

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, xin cảm tạ Ngài vì đã nói cho con nghe Lời Chúa. “Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa” (Ga 3, 34). Ngày hôm nay, con sẽ chú tâm đặc biệt vào ngôn từ của mình, cân đo đong đếm từng từ, để nhờ đó chúng có thể là dấu hiệu của một Thiên Chúa tình yêu và công lý. Con xin dâng ngày hôm nay cho ý chỉ cầu nguyện của ĐGH trong tháng này, cầu xin sự hỗ trợ của chính phủ và cộng đồng địa phương trong sự cam kết của nhân viên y tế, để giúp đỡ các bệnh nhân và người già yếu, đặc biệt là ở các quốc gia nghèo khó. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank the Lord for speaking to me His word. “He whom God has sent speaks the words of God” (Jn 3:34). Today I will pay particular attention to my words, weighing and pondering each one, so that they may be a sign of a God of love and justice. I offer my day for Pope Francis’ intention for this month, for the support of governments and local communities in the commitment of health personnel to assist the sick and the elderly, especially in poor countries. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Vẻ đẹp của Tin Mừng không phải lúc nào cũng được biểu lộ một cách đầy đủ, nhưng có một dấu hiệu không bao giờ được thiếu: chọn lựa vì những người hèn mọn nhất, những người bị xã hội loại trừ.” (ĐTC Phanxicô, Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, §195) Lạy Chúa, xin ban cho con ân sủng để con được sống không loại trừ ai, trở thành dấu chỉ của Chúa cho việc chọn lựa những người hèn mọn nhất.

WITH JESUS DURING THE DAY

“The very beauty of the Gospel cannot always be adequately manifested, but there is one sign that must never be lacking: the option for the least, for those that society discards and throws away.” (Pope Francis, Evangelii Gaudium §195) Give me the grace, Lord, to live without excluding, to be this sign of yours that is the option for the least.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạm dừng lại công việc và kết thúc một ngày sống. Điều gì làm con biết ơn trong ngày hôm nay? Đâu là của lễ mà con muốn tiến dâng lên cho Chúa? Con có cần thêm điều gì khác bây giờ nữa không? Con ghi lại những suy nghĩ của mình, những thứ mà con đã học, một sự giúp đỡ con đã nhận được hay có thể làm cho người khác. Con biết ơn những người đã giúp đỡ con khi con cần đến, và con xin dâng Chúa lời cầu nguyện cho họ. Con quyết tâm và sẵn sàng sống một ngày mới. Kính Mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

I pause as I close this day. What do I want to give thanks for? What do I want to offer to God? What else do I need right now? I take notes of what I thought, things I learned, a favor I received or help I could give. I thank the people who helped me when I needed it and I pray to God for them. I’m willing and ready to live a new day! Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao