Ý Cầu Nguyện Tháng 9 – 2022

THE POPE’S INTENTION FOR SEPTEMBER  2022

Intention for evangelization – For the abolition of the death penalty 

We pray that the death penalty, which attacks the dignity of the human person, may be legally abolished in every country.

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 09.2022

Ý truyền giáo – Cầu cho huỷ bỏ án tử hình

 Xin cho án tử hình, vốn xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người, bị huỷ bỏ trong hiến pháp của các quốc gia trên toàn thế giới.